Алтернативно решаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.


Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG